第52屆學校舞蹈節
第52屆學校舞蹈節 - 參賽舞蹈 Chok
2016年2月2日
第52屆學校舞蹈節 - 參賽舞蹈 Chok